HISTORIE KLUBU

2004/2005 - ZKZ Chomutov

Vytvořeno 24.06.2010 19:39:20 | Poslední změna 12.07.2010 11:12:50

2003/2004 - ZKZ Chomutov

Vytvořeno 12.07.2010 09:59:12 | Poslední změna 12.07.2010 11:13:16

2002/2003 - ZKZ Chomutov

Vytvořeno 12.07.2010 10:45:43 | Poslední změna 12.07.2010 11:11:36

2001/2002 - ZKZ Chomutov

Vytvořeno 12.07.2010 11:18:26 | Poslední změna 12.07.2010 11:42:41

2000/2001 - ZKZ Chomutov

Vytvořeno 12.07.2010 11:44:22 | Poslední změna 12.07.2010 12:21:53

1999/2000 - ŽELEZÁRNY ELMONTIS Chomutov

Vytvořeno 13.07.2010 08:44:16 | Poslední změna 13.07.2010 09:31:57

1998/1999 - ŽELEZÁRNY Chomutov

Vytvořeno 13.07.2010 09:39:16 | Poslední změna 30.11.2015 11:57:48

1997/1998 - ŽELEZÁRNY Chomutov

Vytvořeno 14.07.2010 09:12:17 | Poslední změna 30.11.2015 11:58:57

1996/1997 - ŽELEZÁRNY Chomutov

Vytvořeno 23.06.2010 16:18:54 | Poslední změna 15.07.2010 08:12:17

1995/1996 - AC SEVERKA Chomutov

Vytvořeno 22.06.2010 11:51:48 | Poslední změna 20.07.2010 08:21:05

1994/1995 - AC SEVERKA Chomutov

Vytvořeno 21.06.2010 19:57:16 | Poslední změna 15.07.2010 08:11:17

1993/1994 - AC SEVERKA Chomutov

Vytvořeno 21.06.2010 09:39:11 | Poslední změna 15.07.2010 08:10:06

VIDEO: AC SEVERKA - FALCON

Vytvořeno 12.07.2010 09:41:15 | Poslední změna 12.07.2010 09:55:35

1. LIGA CHLMF:
AC SEVERKA - L.A.T. FALCON

(13.6.1993)

1992/1993 - AC SEVERKA Chomutov

Vytvořeno 20.06.2010 10:26:43 | Poslední změna 17.03.2017 14:22:24

1992 - KOSMOS Chomutov

Vytvořeno 18.06.2010 18:57:09 | Poslední změna 21.06.2010 12:52:55
 
Prohlášení o Cookies